Játékszabályzat

alion.hu NYEREMÉNYJÁTÉK
SZABÁLYZAT FACEBOOK

Nyerd meg a 3 x 1 db 15000 Ft-os ajándékcsomag egyikét!

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1 Az  alion.hu Facebook oldalán meghirdetett játék https://www.facebook.com/alionhu-101447308399162

(„Játék”) szervezője az ALION HUNGARY Kft. (székhely: 4080 Hajdúnánás, Gábor Árán utca 7; cégjegyzékszám: 09-09-032596; adószám: 29160835-2-09).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját, nyilvános Facebook profillal („Profil”;) rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1 a https://www.facebook.com/alionhu-101447308399162 domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook”)  domain alatti üzenőfali játékkal (”Játék”) játszik, – amely során teljesíti legalább egyszer a játékidőszakok feladatait, nyertessége esetére – a Szervező rendelkezésére bocsátja, 2.1.2. pontban meghatározott adatait, továbbá

2.1.2 elfogadja a jelen játékszabályzatban (” Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak (Facebook név, Facebook ID, és e-mail cím) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt:” Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos a Játék időtartama alatt a játékban meghatározott időszakonként egy (1 db) Pályázat beküldésére jogosult.

2.3. A Játékból ki vannak zárva az ALION HUNGARY Kft. alkalmazottai és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját, nyilvános Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált, vagy Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervezőket mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezőket az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek okoztak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2021.12.14.-tól 2022.12.17. 23:59 óráig tart.

4. A JÁTÉK MENETE: NYERTES PÁLYÁZATOK

4.1. A Szervező a Játék során a Rajongói oldalon teszi elérhetővé a játék posztot, amellyel a Játékosok a Játék időtartama alatt játszhatnak. A játék során a rajongóknak:  like-olniuk kell a nyereményjátékkal kapcsolatos bejegyzést valamint tagelni kell 1 barátjukat kommentben.

4.1.1 A Poszt(ok) tartalma a következő:

KARÁCSONYI NYEREMÉNYJÁTÉK!🎁🎄
Először is köszönjük minden vásárlónknak, akik idén tőlünk vásároltak, bízunk benne, hogy sikerült pozitív vásárlási élményt nyújtanunk! 😊 Hálánk jeléül szeretnénk mi is szebbé tenné néhányak Karácsonyát, ezért egy villámgyors nyereményjátékot szervezünk!

Három szerencsésnek ezen a hétvégén fejenként egy-egy 15000 Ft-os ajándékcsomag kerül az idei karácsonyfa alá! Ha szeretnél az egyikük lenni, nincs más teendőd, mint kedvelni a bejegyzést, és megjelölni azt az embert, akinek szerinted nagyon jól jönne idén az extra ajándék.

Sorsolás: 2022. December 18. vasárnap 🗓

Játékszabályzat: https://alion.hu/pages/jatekszabalyzat

4.2 Sorsolás

4.2.1 Szervező egy (1) Játék során összesen egy (1) alkalommal tart sorsolást a sorsolás időpontjáig beérkezett érvényes pályázatok között. A pályázatok beérkezését követő 48 órában a Szervező székhelyén (Cím: 4080 Hajdúnánás, Gábor Áron utca 7) kerül sor. A sorsolások háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében történnek a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a tagok aláírásukkal hitelesítenek.

4.2.2 A Szervező minden egyes sorsoláson összesen 2 db tartaléknyertes pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kihúzásuk sorrendjében válnak jogosulttá a díjra a 3. pontban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes részvétele bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a részvételével összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.3. Nyeremények:

Az adott játék nyereményét a Szervező a Játék kihirdetésével megegyező Facebook posztban teszi közzé.

4.4. A Játék során 1 Játékos 1 alkalommal nyerhet. A Nyeremény másra nem ruházható át, és készpénzre nem váltható.

4.5 A nyeremény 3 x 1 db 15000 Ft-os ajándékcsomag, melyet a www.alion.hu webáruházban található terméklistából állítunk össze a vásárló kérésére.

5. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. Szervező a Nyeremények nyerteseit legkésőbb a sorsolás napját követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Játékos Facebook profiljához tartozó e-mail címen (” Értesítés”), és/vagy a Facebook-on történő üzenetküldéssel. Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést követően 5 (öt) munkanapon belül megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (név, telefonszám, cím, e-mail cím) Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Nyereményt a Szervező elektronikus úton juttatja el a nyertesnek az általa megadott e-mail címre. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervezők terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére más lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1 Szervezők, mint adatkezelők és adatfeldolgozók a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.2 nyertesség esetén nevüket és Facebook profilképüket a Szervezők minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és

7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: ALION HUNGARY Kft. (székhely: 4080 Hajdúnánás, Gábor Áron utca 7 címén). Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

7.3. Az adatok kezelője: ALION HUNGARY Kft.

Adatkezelési nyilvántartási szám: promócióival kapcsolatos adatkezelés: NAIH-102062/2016

7.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervezők érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

8.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőktől nem követelheti.

8.3. A Szervezők kizárják a felelősségét minden, a www.Facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

8.6. Szervezők kizárják a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

8.7. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. (This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.)

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is.

Hajdúnánás, 2022. December 14.

ALION HUNGARY Kft. – Szervező