Elállási jog

12.5. Elállási jog

12.5.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

12.5.2. Az elállási határidő

  1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
    b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
    c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
    d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

12.5.3. Az online elérhető tartalmak tekintetében Felhasználót nem illeti meg az elállási jog, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. A teljesítés az online elérhető tartalmak esetében azok Felhasználó számára történő hozzáférhetővé tételével megkezdődött – illetve egyben teljesült is a szerződés a Szolgáltató részéről.

12.5.4. Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.

Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja az itt feltüntetett mintát:

--

Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 

Címzett: ALION HUNGARY Kft.
Postacím: 2151 Fót, 0221/12 East Gate Business Park C/2.
E-mail: info@alion.hu

Tel: +3650/104-6651


Alulírott …………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:


A termék átvételének időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
 
Kelt:

--

12.5.5. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

12.5.6. Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.

12.5.7. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Árufizetést, utánvétet tartalmazó küldeményeket nem áll módunkban átvenni.

12.5.8. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

12.5.9. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak

- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (online hozzáférhető tartalmak) tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

12.6. Az elállás joghatásai

12.6.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék Felhasználóhoz történő fuvarozásának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.6.2. Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.

12.6.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

12.6.4. A teljesítés az online elérhető tartalmak esetében azok Felhasználó számára történő hozzáférhetővé tételével megkezdődött – illetve egyben teljesült is a szerződés a Szolgáltató részéről. 
 

12.7. 30 napos pénzvisszafizetés

12.7.1. A Felhasználónak amennyiben nem elégedett a megrendelt termékkel a termék átvételétől számított 30 napon belül lehetősége van a termék Szolgáltató részére történő, indokolás nélküli visszaküldésére, mely esetben a Szolgáltató a visszaküldött termék vételárát visszatéríti a Felhasználó részére. Ez esetben a termék Felhasználóhoz történő fuvarozási költsége, valamint a termék Szolgáltató részére történő visszajuttatásának költsége a Felhasználót terheli. A visszaküldés pontos szállítási címéről Felhasználó a Szolgáltató ügyfélszolgálatától tájékozódhat, e-mailen keresztül.

12.7.2. A Felhasználó nem jogosult élni a pénzvisszafizetési garanciával olyan termék esetében, amelynek értéke a Felhasználó általi használata következtében csökkent, vagy egyéb módon károsodott. Nem vonatkozik ez a kivétel a termék kibontására, illetve rendeltetésszerű használatából fakadó értékcsökkenésére.

12.7.3. A Szolgáltató az online hozzáféréssel elérhető tartalmak tekintetében nem biztosítja a 30 napos pénzvisszafizetést a Felhasználó részére.

12.7.4. A Felhasználónak a 30 napos visszafizetési garancia érvényesítésétől függetlenül lehetősége van a 11.5. pontban írtak szerint az elállási jog gyakorlására. A termék Felhasználó által 30 napos visszafizetési garanciára hivatkozva történő visszaküldése nem jelenti automatikusan az elállási jog gyakorlását.

Bővebben az elállási jogról az "Általános szerződési feltételek"-ben olvashat vagy kérdésével felkereshet minket az info@alion.hu e-mail címen.